startuj z nami dodaj do ulubionych napisz do nas

Kwartalniki

Reklamówki

23-11-2010

 Ministerstwo Środowiska proponuje nowe rozwiązania dotyczące objęcia „foliówek” w sklepach opłatą recyklingową. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął 30 września br. Założenia do projektu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi zawierające te właśnie propozycje.

Projekt proponuje, by torebki foliowe były obciążone specjalną opłatą recyklingową nakładaną na produkujących, importerów oraz wewnątrzwspólnotowych nabywców tego rodzaju torebek.

Stawki opłat będą zależeć m.in. od masy torebek (od 0,05 kg do 0,14 kg) i wyrażone zostaną jako procent ceny netto 1 kg torebek foliowych (maksymalna stawka tej opłaty: 50% ceny netto 1 kg torebek). Szczegółowe stawki opłaty recyklingowej po przeprowadzeniu odpowiednich analiz zostaną ustalone w rozporządzeniu ministra środowiska wydanym w porozumieniu z ministrem gospodarki. Przy określaniu stawki minister będzie brał pod uwagę negatywne oddziaływanie na środowisko odpadów opakowaniowych powstałych z torebek foliowych, koszty ich zagospodarowania, masę jednostkową torebek oraz wzrost średnioroczny wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem przyjętego w ustawie budżetowej za rok poprzedni.

Szczegółowe szacunki dotyczące wpływów z opłat recyklingowych zostaną dokonane w trakcie opracowywania projektu rozporządzenia określającego wysokość stawek opłat recyklingowych.

Środki pochodzące z opłaty recyklingowej byłyby przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego, a następnie przeznaczane na selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych oraz edukację ekologiczną dotyczącą selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych.

 Planuje się, że nowe przepisy dotyczące opłaty recyklingowej wejdą w życie w roku 2015.

Co może zmienić zaproponowana przez Ministerstwo Środowiska opłata? Wpłynie na cenę finalną torebki foliowej, co powinno skutkować zmniejszeniem ich użycia, zahamowaniem bezrefleksyjnego sięgania po torby foliowe, a tym samym zmniejszeniem ilości odpadów z nich powstających.

Szczegóły dotyczące funkcjonowania systemu opłat recyklingowych:

1) opłata recyklingowa dotyczyć będzie wszystkich torebek foliowych, bez względu na rodzaj tworzywa sztucznego wykorzystanego do ich produkcji;

2) opłata recyklingowa liczona będzie od każdego kilograma wprowadzonych do obrotu torebek;

3) minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe stawki opłat recyklingowych, kierując się negatywnym oddziaływaniem na środowisko odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań, masą oraz kosztami ich wytworzenia i zagospodarowania lub wzrostem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem przyjętego w ustawie budżetowej za rok poprzedni oraz biorąc pod uwagę, że opłata recyklingowa powinna stanowić zachętę do ograniczania stosowania opakowań przez konsumentów;

4) produkujący, importer oraz wewnątrzwspólnotowy nabywca torebek foliowych będzie zobowiązany prowadzić ewidencję obejmującą ilość udostępnianych torebek foliowych;

5) opłata recyklingowa wnoszona będzie na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego, właściwego ze względu na miejsce udostępniania torby foliowej, do 10 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym nastąpiło wprowadzenie torebek foliowych do obrotu;

6) wpływy z tytułu opłaty recyklingowej, powiększone o środki z oprocentowania rachunków bankowych, marszałek województwa przeznaczy na finansowania działań związanych z edukacją ekologiczną oraz selektywnym zbieraniem odpadów opakowaniowych;

7) w razie stwierdzenia niezgodnego z prawem wykorzystania środków pochodzących z wpływów z tytułu opłaty recyklingowej lub niewykorzystania wszystkich środków pochodzących z tych wpływów, wojewoda będzie orzekał w drodze decyzji administracyjnej, o przekazaniu tych środków na dochód budżetu państwa, w terminie do 60 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

 

***

 

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych przygotowuje swoją opinię na temat propozycji Ministerstwa. Przypomnijmy, że przy poprzedniej regulacji w 2008 zarówno głos Związku jak i europejskiej federacji EuPC miał fundamentalne znaczenie dla przyjętych rozwiązań.

« lista kwartalników

Współpraca:

 

Pomagają Nam:

                        

 

realizacja: tworzywa.pl powered by: edito CMS